Υποχρεώσεις Δικαιούχου

  • O Δικαιούχος δηλώνει ότι ο σκοπός της «ιστοσελίδας» είναι ενημερωτικός και συγκεκριμένα στοχεύει στην παροχή έγκυρων, έγκαιρων και αληθών υπηρεσιών, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου με συνέπεια και ακρίβεια. Ωστόσο, ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις που προέρχονται από την πηγή άντλησης των υπηρεσιών. Η χρήση των πληροφοριών επί των υπηρεσιών που παρέχονται από την «ιστοσελίδα» εναπόκειται στην προσωπική επιλογή του επισκέπτη/χρήστη να αξιοποιήσει και να διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές.
  • Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται, σε κανέναν βαθμό, για τυχόν ζημία που θα προκληθεί από την αξιοποίηση των περιεχόμενων πληροφοριών επί των υπηρεσιών του. Επιπλέον, o Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εμπορική ή μη συναλλαγή του επισκέπτη/χρήστη με τις διαφημιζόμενες στην ιστοσελίδα εταιρείες.
  • Στην παρούσα ιστοσελίδα εμπεριέχονται δεσμοί (links) που παραπέμπουν τον χρήστη σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, εκτός της «ιστοσελίδας», με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και την διευκόλυνση του. Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει και ιδιαίτερα δεν ευθύνεται για την  πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου των διαδικτυακών αυτών τόπων ούτε φυσικά για την πληρότητα και την εγκυρότητα των παρεχομένων εις αυτών πληροφοριών, ήτοι η Δικαιούχος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  • Η Δικαιούχος δύναται να χρησιμοποιεί «cookies» ή παρόμοιου τύπου ηλεκτρονικά εργαλεία για να συλλέγει πληροφορίες που αυξάνουν το βαθμό χρηστικότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
  • Η Δικαιούχος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
  • Ο Δικαιούχος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του ή λόγω ανωτέρας βίας.
  • Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.