Υποχρεώσεις επισκέπτη-χρήστη / Περιορισμοί χρήσης

 • Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.intercars.com.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών και αναγνωρίζει ότι η INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. δεν υποχρεούται ούτε να γνωρίζει ούτε να αναρτά στον δικτυακό χώρο οτιδήποτε αφορά δικαιώματα τρίτων εκ της χρήσεως της «ιστοσελίδας».
 • Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας».
 • Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας με την είσοδο και την περιήγηση δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται προς τους παρόντες όρους, καθώς και τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και κυρίως με τις διατάξεις αυτών που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες.
 • O επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγξει και να διασταυρώσει τις παρεχόμενες στην «ιστοσελίδα» πληροφορίες.
 • O επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη αγοράς και συντήρησης του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας».
 • O επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι σε τρίτους φορείς, αναφορικά με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου).
 • Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας», κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχουν» και η INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. 
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε σύνδεση της παρούσας «ιστοσελίδας» με την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την κοινωνία του διαδικτύου, π.χ. πρακτικές spamming.
 • Απαγορεύεται η αποθήκευση των περιεχομένων της παρούσας «ιστοσελίδας» σε βάσεις δεδομένων, είτε για προσωπική χρήση είτε με σκοπό την αναδιανομή των περιεχομένων με ή χωρίς οικονομικό όφελος. Εξαίρεση, αποτελούν τα ειδικά διαμορφωμένα αρχεία, τα οποία θα ευρίσκονται στον εν λόγω δικτυακό χώρο και θα χορηγούνται για χρήση ή/και επεξεργασία προς τους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας.
 • Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης.
 • Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες της παρούσας ιστοσελίδας δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
 • Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να κάνει μόνο προσωπική, μη εμπορική χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας και μόνον προς το δικό σας όφελος και όχι για μεταπώληση ή άλλη  μεταβίβαση ή διάθεση σε ή χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας και μόνον προς το δικό σας όφελος και όχι για μεταπώληση ή άλλη μεταβίβαση ή διάθεση σε ή χρήση από ή για όφελος κάποιου άλλου προσώπου ή οντότητας. 
 • Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείτε, διανέμετε, μεταφέρετε ή διαθέτετε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην «ιστοσελίδα» www.intercars.com.gr, με οιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να αποβεί ανταγωνιστικός προς τις δραστηριότητες της INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε..
 • H υπηρεσία e-mail service από την ιστοσελίδα μας παρέχεται σε όσους επισκέπτες/χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service (πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ.), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα στο Δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ιστοσελίδας μας η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.
 • Ο επισκέπτης/χρήστης δεν μπορεί να πωλήσει μέρος της υπηρεσίας ή να το διανείμετε, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, σε άλλο μέσο συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της τηλεόρασης ή ραδιοφωνικής εκπομπής, δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή με χρήση frames στο διαδίκτυο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση  INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.. Αυτό σημαίνει, η παρεχόμενη υπηρεσία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βάσεων δεδομένων οποιουδήποτε είδους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία με κανέναν τρόπο με σκοπό να βελτιώσετε την ποιότητα οποιωνδήποτε στοιχείων τα οποία έχουν πωληθεί σε ή για τα οποία έχετε συμβληθεί με τρίτους.
 • Ο επισκέπτης/χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα από τα εμπορικά σήματα, τους εμπορικούς τίτλους ή τους τίτλους υπηρεσιών της INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., με κανέναν τρόπο ο οποίος θα δημιουργεί την εντύπωση ότι τα σήματα και οι τίτλοι αυτοί ανήκουν σε εσάς ή συνδέονται με εσάς ή ότι χρησιμοποιούνται με την συγκατάθεση της INTERCARS GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε..